Freeware

    0
    56

    Reprezinta aplicatii tip software ce pot fi descarcate, stocate sau redistribuite gratuit. Programe oferite gratuit spre utilizare, fără limită de timp, ce pot fi distribuite oricui, pãstrându-se însã numele autorului neschimbat şi nesolicitând vreo taxã pentru distribuirea acestora.